ثبت سفارش

ضمایر شخصی

نویسنده:‌ Info Articlex
| January 17, 2022

ضمایر شخصی

در مواردی که ویژگی جنسیت حائز اهمیت نمی باشد از به کاربردن ضمایر جنسیتی خودداری کنید. همچنین از «ضمایر» با جنسیت مشترک استفاده نکنید (مانند s/he ). همواره سعی کنید جمله را به گونه ای بازنویسی کنید تا از ضمیر مفرد یا جمع که مختص جنسیت نیست، ویا اسم خنثی استفاده کنید. هم چنین میتوانید جهت فعل (voice of verb) را نیز تغییر دهید.


Avoid: The physician and his office staff can do much to alleviate a patient's nervousness.

Preferred: Physicians and their office staff can do much to alleviate a patient's nervousness. [جمع]

The physician and the office staff can do much to alleviate a patient's nervousness. [اسم خنثی]

Avoid: Everyone must allocate their time effectively.

Preferred: One must allocate one's time effectively. [مفرد]

People must allocate their time effectively. [جمع]

Time must be allocated effectively. [Voice تغییر]


توجه: در تلاش برای جلوگیری از ضمایر خاص جنسیت و ساختار نامناسب جمله، برخی از نویسندگان از ضمایر جمع با مرجع مفرد استفاده می‌کنند ( برای مثال Everyone allocates their time که در آن فعل مفرد به جای his  و یا her با ضمیر their  آورده شده است)


Avoid:

One must allocate their time.

Everyone must allocate their time.

Preferred:

One must allocate one's time.

Or: One must allocate time.

Or: Everyone must allocate time

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: