ثبت سفارش

(Parallel construction) ساختار موازی

نویسنده:‌ Info Articlex
| February 21, 2022

 

ساختار موازی (Parallel construction)ساختار موازی ممکن است بیانگر موارد متوالی (series) و یا مقایسه ای (comparative) باشد. در این کاربردها، عناصر متوالی و یا مقایسه ای باید به صورت ساختارهای موازی باشند، به عنوان مثال، اسم با اسم، عبارات اضافه با عبارات اضافه.


Avoid:

Surgery, radiation therapy, and to give chemotherapy are possible therapeutic approaches.

Correct:

Surgery, radiation therapy, and chemotherapy are possible therapeutic approaches.

Avoid:

When an operation is designed to improve function rather than extirpation of an organ, surgical technique dictates outcome.

Correct:

When an operation is designed to improve the function of an organ rather than to extirpate the organ, surgical technique dictates outcome.

Avoid:

There was a long delay between the purchase of a scanner and when it started to be widely used.

Correct:

There was a long delay between the purchase of a scanner and its widespread use.

 

توجه: هنگامی که اولین بخش منفی جمله با not یا no بیان می شود از کاربرد nor خودداری کنید.

Fetuses with congenital diaphragmatic hernia who were stillborn would not have been included in this study or (not nor) in many previously published studies.

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: