ثبت سفارش

به کاربردن فعل جمع یا مفرد در فاعل های مرکب

نویسنده:‌ Info Articlex
| April 05, 2022

.زمانی که دو کلمه و یا دو گروه از کلمات توسط حرف ربط and به هم مرتبط میشوند، فعل جمع به کار برده میشود.

The nurse and the physician are discussing my case.


اگر 2 فاعل  به عنوان یک واحد در نظر گرفته شوند باید از یک فعل مفرد استفاده شود.

Dilation and curettage was suggested.

 

The first author and principal investigator takes responsibility for the data analysis.

 


اگر 2 فاعل با حرف ربط or و یا nor  به هم مرتبط شده باشند، درصورتی که هر دو فاعل جمع باشند، فعل جمع صحیح است.

اگر هر دو فاعل مفرد باشند، فعل مفرد صحیح است. درصورتی که  یکی مفرد و دیگری جمع باشد، جمع با مفرد بودن فعل مطابق با فاعلی است که به فعل نزدیک تر می باشد.

هردوجمع:

Neither hospital staff nor family members were in the room.

هردو مفرد:

Neither a false-positive result nor a false-negative result is definitive.

جمع و مفرد:

Neither the physicians nor the hospital was responsible for the loss.

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: