ثبت سفارش

بیان بازه اعداد و ابعاد در مقالات

نویسنده:‌ Info Articlex
| April 13, 2022

بیان بازه اعداد و ابعاد در مقالات (ranges and dimensions)


هنگام بیان محدوده اعداد و یا ابعاد به عنوان اصلاح کننده (modifier)، از خط تیره (hyphen) و فاصله، مطابق با مثال های موجود در ستون سمت چپ جدول، استفاده نمایید.

گزینه های موجود در ستون سمت راست ، زمانی که ابعاد به عنوان اصلاح کننده استفاده نمی شوند، کاربرد دارند.

 

As Modifier Alternative
in a 10- to 14-day period 10 to 14 days' duration
a 3x4-cm strip a strip measuring 3x4 cm
a 5- to 10-mg dose a dose of 5 to 10 mg
a 3-cm-diameter tube a tube 3 cm in diameter
5-mm-thick lesion a lesion 5 mm thick

 

نکته: در متن اصلی مقاله نباید از خط فاصله برای بیان محدوده اعداد و ابعاد استفاده کرد.

The adverse events were experienced by 5% to 10% of the group.

موارد استثنا در این مورد مربوط به:

(1) محدوده های بیان کننده سال های مالی، تحصیلی، طول عمرویا دوره های تحصیلی
(2) بازه اعدادی که در داخل پرانتزآورده شده اند، میباشد.

We present results from the 2002-2004 Renal Study Group.

The patients' median age was 56 years (range, 31-92 years)

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: