ثبت سفارش

نحوه نگارش کلمه "Number" در مقاله

نویسنده:‌ Info Articlex
| November 09, 2022

نحوه نگارش کلمه "Number" در مقاله

کلمه Number در جداول و متن مقاله به صورت علامت اختصاری No آورده میشود. ازبه کاربردن علامت (#) به جای علامت اختصاری No خودداری نمایید. هنگامی که کلمه number به عنوان یک اسم خاص استفاده می شود (برای مثال: Social Security number ) همیشه باید به صور کامل نوشته شود.

No. of participants

A No. 10 catheter was placed in the femoral artery.

در جداول، شکل ها و پرانتز ها ی یک مقاله، هنگام ارجاع به کل افراد شرکت کننده از علامت اختصاری N و هنگام ارجاع به افراد یک زیر مجموعه از علامت اختصاری n استفاده میشود.

Patients were enrolled at each study site (N= 2758) and randomly assigned Ito intervention (n = 1378) or placebo (n = 1380).

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: