برخي عوامل مساعدکننده عفونت زخم جراحي در بيمارستان معتضدي کرمانشاه

authors:

avatar Sara Daee chin 1 , *

Iran

how to cite: Daee chin S. برخي عوامل مساعدکننده عفونت زخم جراحي در بيمارستان معتضدي کرمانشاه. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;15(6):e79778.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.