301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Infertility & Sperm

Last Update: 25 October, 2022 | 08:43

پیش گفتار:

اســپرم پســتانداران ســاختار پیچیــدهای دارد. ارتبــاط بیــن ســاختار و فعالیــت اســپرم از تمامــی نقطــه نظرهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. تاکنــون شــواهد متعــددی مبنــی بـر تغییـرات متوالـی در ترکیـب اجـزا تشـکیل دهنـده اسـپرم از زمـان تولیـد )اسـپرماتوژنز( تــا زمانــی کــه فراينــد لقــاح صــورت میگيــرد )تشــکيل رويــان( بــه ثبــت رســیده اســت. مطالعــات ســاختاری در اســپرم بــا بهــره گرفتــن از تکنیکهــای جدیــد میکروســکوپهای 1 نــوری و الکترونــی، همچنیــن بــه واســطه اســتفاده از روشهــای ایمینوهیستوکمیســتری 2 بــا بهــره جســتن از کاوشــگرهای ویــژه ماننــد آنتیبادیهایــی و ایمینوسیتوکمیســتری کـه ضـد ترکیبـات اسـپرم میباشـند، انجـام گرفتـه اسـت. عـلاوه بـر تکنیکهـای مذکـور روش هـای دسـتکاری ژنهـا و تحقیـق بـر روی وقایعـی کـه ارتبـاط بیـن سـاختار اسـپرم و ترکیبــات مولکولــی اســپرم را کنتــرل میکنــد، نیــز توســعه یافتــه اســت. عــاوه بــر ایـن، مدلهـای حیوانـی کـه در آنهـا دسـتکاری ژنـی رخ داده اسـت، انـواع مورفولـوژی و عملکــرد غیرطبیعــی کــه منجــر بــه نابــاروری میشــوند را نشــان میدهنــد. در انسـان، نابـاروری جنـس نـر تحـت تاثیـر عوامـل متفـاوت ماننـد محیـط خارجـی، تغییـرات 3 و ترکیبـات جهـشزا قـرار میگیـرد. ایـن عوامـل فقـط بـر توسـعه تغذیـهای، ژنتوکسـین ســلولهای زاینــده هنــگام اســپرماتوژنز تاثیــر ندارنــد، بلکــه فعالیــت اســپرمهای بالــغ را نیــز تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد کــه در نهایــت منجــر بــه صدمــه دیــدن فراینــد لقــاح و 4 توســعه رویــان میشــوند. فنوتیپهــای شــاخص حاصــل از لقــاح ناقــص یــا رویانزایــی 7 آشـکار میشـوند، 6 و تراتوزواسـپرمیا 5 ،الیگوزواسـپرمیا ناقـص، در شـرایطی ماننـد آزواسـپرمیا کــه ایــن رخدادهــا، در مدلهــای حیوانــی بــا بهــره گرفتــن از روشــهای نویــن القــاء نقــص ژنــی ایجــاد شــده انــد. بنابرایــن، تحلیلهــای مقایســهای میبایســت در بیــن فنوتیپهــای بیــان شــده حاصــل از مدلهــای حیوانــی حامــل جهشــهای ژنــی، بیمــاران نابــارور )انســان( و فراینـد لقـاح طبیعـی صـورت پذیـرد تـا بتوانـد دلیـل نابـاروری کـه منشـاء آن در جنـس نـر می­ باشـد را شناسـایی و مشـخص نماینـد. در ایـن کتـاب، در خصـوص وقایعـی کـه در سـر اسـپرمهای طبیعـی و رخدادهـای کنتـرل کننـده رابطـه بیـن سـاختار و فعالیـت اسـپرم از زمــان ســاخته شــدن اســپرم )اســپرماتوژنز( تــا لقــاح یــا فعالســازی ســلول تخــم 2 و رخدادهــای مربــوط بــه بلــوغ میدهنــد، بحــث خواهــد شــد. بــه همیــن جهــت، پویــش کـه در اجـزاء سـر اسـپرم رخ میدهـد و همچنیـن نتایـج ایـن رخدادهـا در صـورت وقـوع بـا موفقیـت بـا نتایـج عـدم موفقیـت آنهـا در ایـن کتـاب توصیـف و مقایسـه شـده اسـت.

خلاصه 1

 عبارات مخفف استفاده شده در تشریح نمایه ها 2 

فـصـل 1 :پویایی ناحیه سر اسپرم پستانداران 3 

فـصـل 2 :سر اسپرم پستانداران 13

ساختارها، نواحی و فعالیتهای مربوطه 14

الیههای سیتوپالسمی 15

الیههای سیتوپالسمی پیرامونآکروزومی و زیرآکروزومی 16

الیه سیتوپالسمی پسآکروزومی 17

سیستم غشایی 19

فـصـل 3 :ساخت سر اسپرم و عواملی که آن را تحت تاثیر قرار می دهد 23

تقابلهای سلولی 25

فاکتور مربوط به سلول بنیادی، فاکتور فوالدی و گیرندهی (c-kit) 26

پلهای بین سلولی 28

تخصص یافتن اکتوپالسمی 31

پروتئین های(IgSF) 32

پروتئینهای IgSF روی سلولهای سرتولی بیان میشوند 34

پروتئینهای IgSF که روی سلولهای زاینده بیان میشوند 35

فـصـل 4 : تغییر- تبدیل های پس از بیضه ای و رویدادهای بلوغ که در سر اسپرم رخ می دهد 39

در اپیدیدیم 40

در دستگاه تولید مثل ماده 43

فـصـل 5 :پویایی آکروزوم 45

ساخته شدن )بیوژنز( آکروزوم در اسپرماتوژنز46

(گامه گلژی )مراحل 1 تا 3 در موش خانگی، مرحله a در انسان 47

(گامه کالهک )مراحل 4 تا 7 در موش و مرحله 2–1b در انسان 48

(گامه طویل شدن یا گامه آکروزوم )مراحل 8 تا 12 در موش، مرحله c در انسانها 49

(گامه بلوغ )مراحل 13 تا 16 در موش، مرحله 2-1d در انسان 50

مسیرهایی برای انتقال مولکولهای آکروزومی 50 

ریزمحیط آکروزوم 52

تغییرات پس از بیضهای و وقایع بلوغ 53

غشاء آکروزوم 53

ماتریکس آکروزوم 53

زیربخش ها 54

آنزیمهای آکروزومی و سایر مولکولها 55

شکست در ساخته شدن بیوژنز آکروزوم 57

فـصـل 6 :پویایی کپسول پیرامون هسته ای 61

ساخته شدن بیوژنز در طی اسپرماتوژنز 62

عملکرد مولکولهای متصل به کپسول پیرامون هسته ای 63

فـصـل 7 :پویایی هسته اسپرم 65

تشکیل و بلوغ هسته 67

تشکیل غیرطبیعی هسته در موشهای (Gene-KO) 69

قطعه قطعه شدن( DNA ) 71

آسیب DNA در سلولهای زاینده و اسپرم های بالغ 72

ارزیابی قطعه قطعه شدن (DNA) 73

فـصـل 8 :پویایی سیستم غشایی 77

تغییرات پروتئین های موجود در غشاء پلاسمایی اسپرم 78

اتصال به زوناپلوسیدا و واکنش آکروزوم 82

تصال اولیه اسپرم به زوناپلوسیدا 82

واکنش آکروزومی 83

آزاد شدن آهسته و سریع مولکولهای آکروزومی (SNARE) 88

اتصال ثانویه به زوناپلوسیدا و مولکولهای کاندید که درآن درگیر میباشند 90

آرایش برای هم جوشی غشاء گامتها و مولکولهای کاندیدای درگیر 96

هم جوشی غشاء گامتها 99 

فـصـل 9 :پویایی فعال سازی سلول تخم اووسیت 103

فاکتورهای )سیتوپالسمی( اسپرم و مولکولهای کاندیدا برای دخالت در فرایند فعالسازی سلول تخم 104

گیرندههای اسپرم 109

بعد از فعالسازی سلول تخم 110

فـصـل 10 :وضعیت های سر اسپرم طی لقاح طبیعی، IVF ،ICSI و تزریق اسپرماتیدهای کروی 113

فـصـل 11 :نتیجه گیری 115

منابع 117

 

Book Details: 

 

  • Author: Toshimori, Kiyotaka
  • Translators: Hamid Kahram, Navid Dadash Por, Bahram Afrasiyabi
  • Publisher: Pouyan Kowsar Health Publishing Company; 1st edition ( April 27, 2022)
  • Publication Date: April 27, 2022
  • Print Length: 142 pages
  • Language: Persian
  • ISBN978-622-94614-5-7
  • Sponsored by: Salamat Pooyan 

 

Indexing Sources for STM Journals
Indexing Sources for STM Journals, Authors: SM Miri, SM Alavian301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx