مجله 2 / 2013/08/06 / 3 مقاله
آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟

پایین ترین ضریب نفوذ در بین مجلات ایرانی متعلق به کدام مجلات میباشند؟ و آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟

مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

و مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر Impact Factor طبق آخرین آمار منتشره در JCR 2012 عبارتند از: مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

کوپ در برابر تحریم های علمی قانون وضع میکند:

سرانجام بدنبال تلاش محققان علمی و اجرایی کوپ، قانون منع دخالت سیاست در علم توسط بالاترین نهاد مربوطه تکمیل شد.