حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران کدامند؟

طبق آخرین گزارش چاپ شده در مجله لانست تعدادی از حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران مشخص شدند.


بر اساس آخرین آمار به دست آمده مجلات زیر مخالفت خود با تحریم علمی علیه ایران را اعلام نموده و همچنان به چاپ مقالات علمی از نویسندگان ایرانی ادامه می‌دهند:

  • – New England Journal of Medicine
  • – Journal of the American Medical Association
  • – British Medical Journal (BMJ)
  • – Lancet

 

همچنین بنا به گزارش به دست آمده مجلات و ناشران زیر نیز اعلام نموده اند که مقالات علمی توسط نویسندگان ایرانی را چاپ نخواهند کرد:

– Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) > Elsevier
– American Journal of Cardiology > Elsevier
– Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics > Marie Ann Liebert in the US
– Australian Journal of Ophthalmic Epidemiology > Informa Healthcare in the UK
– Dove Medical Press > A publisher in the UK and New Zealand
– small ruminant research journal > Elsevier

ویسنده:
اعظم رئوفی،
مدیر بخش نمایه سازی مجلات،
انتشارات کوثر