بررسی هر مجله باید مستدل و دارای توضیحات باشد

پیرو مسایل اخیر در حوزه اخلاق در نشر در مجلات نظر دکتر زارعی محمود آبادی سردبیر مجله میکروبیولوژی جندی شاپور اهواز را از وی جویا شدیم. ایشان فرمودند: “ماهیت لیست های سیاه و اهداف آنها باید برای خوانندگان مشخص باشد. اخیرا در لیست ارسالی ازسوی نهادهای ذیصلاح حتی برخی مجلات خارجی معتبر نمایه شده در ISI و PubMed هم آمده است که مشخص نیست  به چه دلیلی در لیست های سیاه قرار گرفته اند؟”


ایشان در خصوص لیست های سیاه منتشر شده نیز افزودند “متاسفانه در سایت های مربوطه نیز اطلاعاتی درج نشده است.” به گفته وی “در صورت اعتراض هر مجله از این لیست باید بتوانیم پاسخ مناسب بدهیم؟”

وی بیان نمود که “دریافت پول از سوی یک مجله هیچ دلیلی بر وجود مشکل در مجله نیست.” دکتر زارعی بیان نمودند: “لیست های غیر مستند موجب تشدید نگرانی در دانشگاهیان میگردد و در اساس مشکلی را حل نمیکنند.”

به اعتقاد وی بهتر بود از انجمن تخصصی سردبیران در خصوص داشتن یا نداشتن لیست سوال می شد. دکتر زارعی معتقد است مجلات بی کیفیت بعضا در بین مجلات فارسی هم یافت می شوند. به اعتقاد وی باید مجلاتی که اسم آنها به نحوی در این لیست ها مطرح میشود قابلیت دفاع و اجازه بررسی مجدد داد. به نظر وی ملاک ارزشیابی مجلات نمایه سازها هستند و لیست های دیگر از این نظر فاقد اعتبار هستند.