شماره 92 / 2023-08-31 / 1 مقاله
تمام مجلات انتشارات بریفلندز در ICMJE

واحد نمایه سازی انتشارات بریفلندز کلیه مجلات تحت پوشش خود را در سایت ICMJE یا کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی ثبت کرد.