سکوت مسوولان آموزش و پژوهش کشور در برابر تحریم های علمی نویسندگان ایرانی

تا همین چند ماه پیش مسوولین پژوهش و آموزش پزشکی کشور، تحریم نویسندگان ایرانی به دلیل "ایرانی" بودن را "رد" میکردند. اما دیگر تشت رسوایی از روی بام افتاده و خودشان در مقام اذعان برآمده اند. دیگر مسوولی، این تحریم های ظالمانه را انکار نمیکند. حالا دیگر افراد بیشماری از نویسندگان و اعضا هیات علمی در هر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی،  با دلیل واهی "ایرانی" بودن مقاله اشان "Fast Reject" شده است. سوال اصلی این است: آیا مسوولین ما در خواب بودند یا خود را به خواب غفلت زده بودند؟ آیا اصرار به انتشار در مجلات خارجی،خدمت به توسعه علم و ارتقا کیفیت است یا خیانت به تک تک افرادیکه کمرشان در زیر بار فشار تحریمهای ظالمانه خم شده است؟ قبلا به تقصیل و با ذکر جزییات از نمونه های تحریم نویسندگان صحبت کرده ایم. حتی راهکارهای مناسبی هم برای مبارزه با این شرایط ناعادلانه مطرح کردیم: "اهمیت تقویت مجلات ایرانی" و "لزوم تغییر معیارهای ارزشیابی هیات علمی و دانشجویان". اما هنوز شاهد اتفاقی در عمل نبوده ایم. آیا مسوولین ارشد آموزش و پژوهش کشور امور مهمتری دارند که تاکنون اقدامی نکرده اند؟  ​​​​​​​تاوان زمانی که یک دانشجو یا هیات علمی برای انتشار مقاله در مجلات خارجی میکند را چه کسی پرداخت میکند؟ آیا با تغییر ارزشیابی از مجلات خارجی به مجلات با کیفیت ایرانی، مجلات ایرانی تقویت نمیشوند؟


تا همین چند ماه پیش مسوولین پژوهش و آموزش پزشکی کشور، تحریم نویسندگان ایرانی به دلیل "ایرانی" بودن را "رد" میکردند. اما دیگر تشت رسوایی از روی بام افتاده و خودشان در مقام اذعان برآمده اند. دیگر مسوولی، این تحریم های ظالمانه را انکار نمیکند. حالا دیگر افراد بیشماری از نویسندگان و اعضا هیات علمی در هر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی،  با دلیل واهی "ایرانی" بودن مقاله اشان "Fast Reject" شده است.

سوال اصلی این است: آیا مسوولین ما در خواب بودند یا خود را به خواب غفلت زده بودند؟ آیا اصرار به انتشار در مجلات خارجی،خدمت به توسعه علم و ارتقا کیفیت است یا خیانت به تک تک افرادیکه کمرشان در زیر بار فشار تحریمهای ظالمانه خم شده است؟

 

قبلا در این مقاله و این مقاله به تقصیل و با ذکر جزییات از نمونه های تحریم نویسندگان صحبت کرده ایم. حتی در این مقاله راهکارهای مناسبی هم برای مبارزه با این شرایط ناعادلانه مطرح کردیم: "اهمیت تقویت مجلات ایرانی" و "لزوم تغییر معیارهای ارزشیابی هیات علمی و دانشجویان".

اما هنوز شاهد اتفاقی در عمل نبوده ایم.

آیا مسوولین ارشد آموزش و پژوهش کشور امور مهمتری دارند که تاکنون اقدامی نکرده اند؟ 

تاوان زمانی که یک دانشجو یا هیات علمی برای انتشار مقاله در مجلات خارجی میکند را چه کسی پرداخت میکند؟

  • آیا با تغییر ارزشیابی از مجلات خارجی به مجلات با کیفیت ایرانی، مجلات ایرانی تقویت نمیشوند؟

 

بی کفایتی و عدم تصمیم سازی به موقع مسوولین درحمایت از مجلات ایرانی و نویسندگان ایرانی، کار را به ارشادات مقام معظم رهبری کشانده است. 

بطوریکه مقام معظم رهبری در آخرین نطق خود به معایب معیار چاپ در منبع خارجی برای ارزش‌گذاری مقالات داخلی اشاره نمودند و مقرر نمودند وزارت علوم استاندارد و امتیازاتی برای ارزیابی مقاله تعریف کند که در ارتقاء استاد و دفاع دانشجو ملاک عمل باشد.

 


بیشتر بخوانیم:

http://www.farsnews.com/news/13981005000438/فارس-من|-چرا-نشریات-خارجی-معیار-ارز‌ش‌گذاری-مقالات-هستند-استاندارد