مجلات بریفلندز با سابمیژن جدید

انتشارات بریفلندز روز شنبه هشتم مهر 1402 از سیستم سابمیژن جدید خود رونمایی خواهد کرد و این سیستم در تمام مجلات تحت نشر این انتشارات راه اندازی خواهد شد.

تمام مجلات انتشارات بریفلندز در ICMJE

واحد نمایه سازی انتشارات بریفلندز کلیه مجلات تحت پوشش خود را در سایت ICMJE یا کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی ثبت کرد.