تست استرس: بررسی میزان انتشار یک مقاله منتشر شده قبلی در مجلات با دسترسی باز | اهمیت غربالگری سابمیت اولیه مقالات با نرم افزارهای امن و قدرتمند

محققان دانشگاه اوتاوا با یک بررسی مداخله ای روی 600 مجله مشکوک به یغماگری یا Predatory Journal اقدام به سابمیت یک مقاله منتشر شده از Nature نمودند. اولین و بدیهی ترین اصل رعایت اخلاق در نشر در مجلات شناسایی مقالات منتشر شده قبلی و ریجکت آنها در ابتدای سابمیت است. آنها با انتخاب 600 مجله از لیست قبلی Bealls و لیست مجلات OMICS  سه گروه مجله را انتخاب نمودند:  مجلات Open Access، مجلات دارای اشتراک، مجلات مشکوک به یغماگری یا Predatory. یک ماه پس از سابمیت نتایج بررسی و منتشر شد. بعد از یک ماه 51% مجلات پاسخ دادند. جالب این بود که 4 مجله از کل مجلات در مدت یک ماه بدون حتی یک سوال مقاله را پذیرفتند و 13 مجله هم درخواست Revision دادند؟؟!! در حالیکه 291 مجله آن را به دلایل مختلف ریجکت کردند که تنها در حدود 113 مجله دلیل اصلی یعنی مشابهت ذکر شده بود.


محققان دانشگاه اوتاوا با یک بررسی مداخله ای روی 600 مجله مشکوک به یغماگری یا Predatory Journal اقدام به سابمیت یک مقاله منتشر شده از Nature نمودند.

اولین و بدیهی ترین اصل رعایت اخلاق در نشر در مجلات شناسایی مقالات منتشر شده قبلی و ریجکت آنها در ابتدای سابمیت است.

 

آنها با انتخاب 600 مجله از لیست قبلی Bealls و لیست OMICS fleet of journals  سه گروه مجله را انتخاب نمودند: 

  1. مجلات Open Access
  2. مجلات دارای اشتراک
  3. مجلات مشکوک به یغماگری یا Predatory

یک ماه پس از سابمیت نتایج بررسی و منتشر شد. بعد از یک ماه 51% مجلات پاسخ دادند. جالب این بود که 4 مجله از کل مجلات در مدت یک ماه بدون حتی یک سوال مقاله را پذیرفتند و 13 مجله هم درخواست Revision دادند؟؟!! در حالیکه 291 مجله آن را به دلایل مختلف ریجکت کردند که تنها در حدود 113 مجله دلیل اصلی یعنی مشابهت ذکر شده بود.

این محققین نتیجه گرفتند که در اکثر مجلات مورد مطالعه Safeguard یا دیوار امن برای غربالگری مقالات وجود ندارد.

اینجا حضور و وجود یک سیستم تشخیص مشابهت قوی مانند iThenticate و یا یک کارشناس ماهر در مجلات ، اهمیت خود را به درستی نشان میدهد.

 


لینک مقاله:

https://osf.io/kre6j/ 

لینک رترکشن واچ:

https://retractionwatch.com/2019/12/24/a-stress-test-for-journals-what-happened-when-authors-tried-to-republish-a-nature-paper-in-more-than-600-journals/