امکان انتخاب داوران برای سردبیران از همه مجلات کوثر فراهم شد

انتخاب داور و داوری در زمان صحیح مشکل تمام مجلات دنباست. داوران بر اساس گروه بندی و فیلد علمی خود به مجلات دعوت میشوند. در مجموع و تا امروز بیش از 10 هزار داور مختلف از اقصی نقاط دنیا در مجلات کوثر ثبت نام شده اند. با تجمیع داوران و اشتراک داوران در مجلات میتوان تاحدود زیادی مشکل کمبود داور در مجلات را مرتفع نمود. از دسامبر 2019 داوران در همه مجلات انتشارات کوثر به هم مرتبط شدند. این ارتباط باعث افزایش بهره وری در مجلات میگردد.​​​​​​​ از این به بعد همه سردبیران و کمک سردبیران میتوانند درمجلات انتشارات کوثر با کمک یک گزینه جدید به جستجو و دعوت از داوران درهمه مجلات بپردازند. همچنین سردبیران قادر خواهند بود تا باکمک این ابزار جستجوی خود در بین داوران را تنها محدود به داوران Publons یا دارای ORCID نمایند.


 

انتخاب داور و داوری در زمان صحیح مشکل تمام مجلات دنباست. داوران بر اساس گروه بندی و فیلد علمی خود به مجلات دعوت میشوند.

تا کنون بیش از 10 هزار داور مختلف از اقصی نقاط دنیا در دیتابیس انتشارت کوثر ثبت نام نموده اند. البته برخی از این افراد تاکنون موفق به داوری نشده اند که از دلایل آن میتوان به دعوتنامه هایی اشاره نمود که بدون رضایت برای افراد ارسال میشود.​​​​​​​ راهکار درمان این مشکل دعوت از داورانی است که تمایل به داوری خود را به طریقی اعلام نموده اند.

 

از دسامبر 2019 داوران در همه مجلات انتشارات کوثر به هم مرتبط شدند. این ارتباط باعث افزایش بهره وری در مجلات میگردد.​​​​​​​ از این به بعد همه سردبیران و کمک سردبیران میتوانند درمجلات انتشارات کوثر با کمک یک گزینه جدید به جستجو و دعوت از داوران درهمه مجلات بپردازند.

Search in All Kowsar Journals
Search in All Kowsar Journals

همچنین سردبیران قادر خواهند بود تا باکمک این ابزار جستجوی خود در بین داوران را تنها محدود به داوران Publons یا دارای ORCID نمایند.

Results