هفتاد وشش (76) درصد بودجه نیماد به کدام دانشگاههای کشور تزریق شد؟

 بررسی آماری بودجه منتشر شده توسط نیماد نشان میدهد که 76 درصد بودجه پژوهشی در  فاصله سالهای 94 الی 98 حاکی از آن است که از مجموع حدود 90 میلیارد تومان بودجه پژوهشی 29 درصد آن یعنی حدود 30 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته شده است. در این آمار کمترین میزان بودجه به دانشگاههای علوم پزشکی بیرجند، زابل، جهرم، ساوه، سمنان، تربیت حیدریه و همدان هر کدام با حدود 30 میلیون تومان اختصاص یافته است. این آمار از سایت رسمی موسسه نیماد استخراج شده و مسوولیت آن به عهده آنها میباشد. عدالت در توزیع بودجه های پژوهشی یکی از موانع رفع محرومیت در اقصی نقاط کشورمان میباشد.


 بررسی آماری بودجه منتشر شده توسط نیماد نشان میدهد که 76 درصد بودجه پژوهشی در  فاصله سالهای 94 الی 98 حاکی از آن است که از مجموع حدود 90 میلیارد تومان بودجه پژوهشی 29 درصد آن یعنی حدود 30 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته شده است. در این آمار کمترین میزان بودجه به دانشگاههای علوم پزشکی بیرجند، زابل، جهرم، ساوه، سمنان، تربیت حیدریه و همدان هر کدام با حدود 30 میلیون تومان اختصاص یافته است.

این آمار از سایت رسمی موسسه نیماد استخراج شده و مسوولیت آن به عهده آنها میباشد.

عدالت در توزیع بودجه های پژوهشی یکی از موانع رفع محرومیت در اقصی نقاط کشورمان میباشد.

 

نام

بودجه تخصیص یافته (میلیون ریال)

توضیح

درصد تخصیص

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

270834,11

حدود 27 میلیارد تومان

28,96%

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

116075,76

 

12,41%

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

67897,85

 

7,26%

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

46508,24

 

4,97%

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

32600

 

3,49%

دانشگاه علوم پزشکی ایران

32576,84

 

3,48%

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

31559,61

 

3,37%

دانشگاه محقق اردبیلی

30128,31

 

3,22%

دانشگاه جندی شاپور اهواز

29193,94

 

3,12%

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

25129,07

 

2,69%

دانشگاه تربیت مدرس

23367

 

2,50%

Tufts Medical Center

20971

 

2,24%

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

15449,2

 

1,65%

انستیتو پاستور ایران

14091,2

 

1,51%

جهاد دانشگاهی

11546,92

 

1,23%

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

11357,38

 

1,21%

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

9884,55

 

1,06%

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

9259,5

 

0,99%

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

8781,46

 

0,94%

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

8434,7

 

0,90%

پژوهشگاه رویان

8311,32

 

0,89%

دانشگاه فردوسی مشهد

7440

 

0,80%

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

6984

 

0,75%

دانشگاه صنعتی شریف

6960

 

0,74%

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6700

 

0,72%

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (فرانسه)

5114,04

 

0,55%

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

4773,73

 

0,51%

دانشگاه میامی آمریکا

3975

 

0,43%

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3970

 

0,42%

دانشگاه شیراز

3854

 

0,41%

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3800

 

0,41%

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3558,57

 

0,38%

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3301,36

 

0,35%

موسسه پژوهش بیمارستان پارس

3295

 

0,35%

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3185,34

 

0,34%

دانشگاه علوم پزشکی البرز

3040,1

 

0,33%

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3000

 

0,32%

دانشگاه علوم پزشکی کرمان و

2993,1

 

0,32%

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

2718

 

0,29%

دانشگاه الزهرا

2400

 

0,26%

مرکز آموزشی، قلب و عروق شهید رجایی

2400

 

0,26%

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

2162,3

 

0,23%

دانشگاه علوم پزشکی بابل

1939,2

 

0,21%

بیمارستان قلب شهید رجایی

1750

 

0,19%

مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

1613,56

 

0,17%

پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

1612,6

 

0,17%

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1611,63

 

0,17%

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1510

 

0,16%

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری

1350

 

0,14%

مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

1300

 

0,14%

دانشگاه اکسفورد انگلستان

1200

 

0,13%

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1097,32

 

0,12%

شرکت آبتین طب فن آور

1095,59

 

0,12%

دانشگاه آزاد اسلامی (علوم پزشکی)

1091,62

 

0,12%

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1010,85

 

0,11%

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

999,3

 

0,11%

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

930

 

0,10%

دانشگاه علونم پزشکی تربیت مدرس

787,06

 

0,08%

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

600

 

0,06%

موسسه ملی تحقیقات سلامت

504

 

0,05%

دانشگاه شاهد

500

 

0,05%

دانشگاه عوم پزشکی ایلام

499,96

 

0,05%

دانشگاه زابل

400

 

0,04%

دانشگاه علوم پزشکی همدان

392

 

0,04%

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

300

 

0,03%

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

300

 

0,03%

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

300

 

0,03%

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

300

 

0,03%

دانشگاه علوم پزشکی زابل

280

 

0,03%

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

277,36

حدود 27 میلیون تومان

0,03%

مجموع

935134,55

حدود 94 میلیارد تومان

100,00%