دانشگاه علوم پزشکی تهران یک سوم کل بودجه نیماد را به خود اختصاص داده است

در بررسی بودجه 94 میلیارد تومانی نیماد که در سایت نیماد درج شده است، یک سوم کل بودجه نیماد (معادل حدود 30 میلیارد تومان) تنها به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص داده شده است.  این در حالیست که سهم برخی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مانند بیرجند، زابل، جهرم، ساوه، سمنان، تربیت حیدریه و همدان هر کدام با حدود 30 میلیون تومان است. معاون تحقیقات و فناوری در پاسخ به رادیو سلامت علت این "عدم تناسب" را "عدم درخواست طرح از سوی دانشگاهیان" مطرح نمودند. آیا به درستی از دانشگاههای دیگر طرح به تعداد کافی به نیماد نرسیده است؟ مسوولین آن دانشگاهها راهنمایی کنند.


در بررسی بودجه 94 میلیارد تومانی نیماد که در سایت نیماد درج شده است، یک سوم کل بودجه نیماد (معادل حدود 30 میلیارد تومان) تنها به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص داده شده است. 

این در حالیست که سهم برخی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مانند بیرجند، زابل، جهرم، ساوه، سمنان، تربیت حیدریه و همدان هر کدام با حدود 30 میلیون تومان است.

آقای دکتر ملکزاده - معاون تحقیقات و فناوری- در مصاحبه با رادیو سلامت، علت این موضوع را "کوچک بودن برخی دانشگاهها و عدم درخواست کافی از سوی آنها برای دریافت بودجه" اعلام نموده بود. 

آیا بودجه پژوهش مطابق با تولیدات علمی و تعداد محققین دانشگاهها توزیع شده است؟

آیا از سوی دانشگاههای  بیرجند، زابل، جهرم، ساوه، سمنان، تربیت حیدریه و همدان طرح به تعداد کافی به نیماد ارسال شده است؟ 

آیا طبق گفته معاون محترم، دانشگاهیان و اعضا هیات علمی دانشگاههای مذکور از نظر کمی و تولیدات علمی کوچک محسوب میشوند؟

در لینک زیر میتوانید جزییات بیشتری از این ارقام را مشاهده بفرمایید. اطلاعات از سایت نیماد برداشته شده است.