انتشار 1334 مقاله مرتبط با کرونا از ایران | آیا در واقعیت هم روزی 11 پروژه تحقیقاتی مرتبط با کرونا در ایران انجام شده است؟ | پیپردمی مقالات کرونا در برابر پاندمی کرونا

قرار نبود تا کرونا این همه مدت مهمان ناخوانده بشر باشد. بلافاصله پس از اعلام پاندمی کرونا، تب انتشار مقالات بی کیفیت و بدون داوری نیز همه جا را فرا گرفت. از عوارض این پدیده، نشر اطلاعات ناصحیح و بدون داوری در بسیاری از مجلات است. آیا به اندازه 1334 مقاله ای تا امروز در پابمد لیست شده اند، کار تحقیقاتی و ارزشمند انجام شده یا اینها همه نماد تعجیل ما در انتشار مقالات بی کیفیت است؟ چند درصد این مقالات منتشره از استانداردهای تحقیق تبعیت کرده اند؟ آیا همه این مقالات داوری مناسبی شده اند؟


بر اساس دادگان پایگاه PubMed از ابتدای همه گیری کرونا تاکنون، 1334 مقاله مرتبط با کرونا از ایران منتشر شده است که حدود یک سوم این مقالات مروری میباشند. 

طبق آمار مرتبط که در این لینک دیده میشود، 270 مقاله مروری منتشر شده است درحالیکه از تعداد کل، تنها 5 مقاله کلینیکال ترایال میباشند. 

همانگونه که مستحضرید، نگارش هر یک مقاله مروری می بایست توسط یک صاحب نظر در رشته مربوطه باشد که تجربیاتی بصورت تحقیقاتی در آن موضوع داشته است.

متاسفانه در همه گیری کرونا، محققین اقدام به نگارش و انتشار مقالات متعددی نمودند که در بسیاری موارد حتی با رشته اصلی تخصصی آنها نیز تناسبی نداشته است. با یک بررسی ساده میتوان دریافت که یک موضوع فوق تخصصی مانند کرونا به دلیل جذابیت و حساسیت توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است.

یکی دیگر از دلایل رشد و همه گیری انتشار یک مقاله تخصصی توسط سایر متخصصین غیرمرتبط، تمایل مجلات به انتشار مقالات بی کیفیت میباشد. بسیاری از مجلات به بهانه همه گیری و اهمیت کنترل صحیح بیماری اقدام به انتشار بدون داوری مقالات نمودند. از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بسیاری از مجلات اقدام به انتشار سریع مقالات نمودند که بعد از گذشت این مدت و فروکش نمودن تب انتشار، عواقب انتشار این مقالات بی کیفیت روز به روز خود را بیشتر نمایان میکند.