نویسندگان در چه زمانی مجاز به انصراف داوری مقاله خود در یک مجله هستند؟

هر مقاله علمی پژوهشی حاصل تلاش و سرمایه یک گروه است. با سابمیت یا ارسال یک مقاله به یک مجله علمی پژوهشی، حقوق مولفین دچار تغییراتی میشود. بطور مثال دیگر نویسنده قادر به سابمیت دوگانه و همزمان آن به مجله دیگری نمیباشد. بسیاری از نویسندگان با عدم اطلاع از این موضوع دچار خطاهای واضح اخلاق در نشر شده و ممکن است پیشینه پژوهشی خود را برای سالیان متمادی تخریب نمایند. سوال اینجاست که در چه زمانی پس از سابمیت میتوانیم بدون مشکل مقاله خود را از مجله خارج کنیم؟ طبق یک قرارداد مکتوب، از زمانی که مقاله در سایت مجله سابمیت میشود، دیگر امکان بازپس گیری و یا انصراف از آن تا اطلاع ثانوی از نویسندگان سلب میشود.


نویسندگان در هنگام امضا و یا تایید الکترونیک بیانیه سابمیت دقت کنند

وقتی یک مقاله در یک مجله علمی سابمیت و یا وارد میشود، از نویسنده مسوول تعهدنامه کاغذی و یا الکترونیک اخذ میشود. اعتبار هر دو این تعهدنامه در حقوق مولفین یکسان میباشد. 

یکی از بندهای مهم که می بایست در این بیانیه مورد توجه نویسندگان قرار بگیرد، قوانین و الزامات آن مجله و ناشر نسبت به "انصراف از داوری" است.

این بیانیه می بایست به طور واضح بیان کند که "نویسنده در چه صورت میتواند اقدام به انصراف از داوری بکند؟"

اطلاع از این حقوق و اختیارات، برای مالکین حقوق معنوی و مولفین اهمیت فوق العاده ای دارد و از بسیاری موارد خلاف اخلاق در نشر جلوگیری میکند.

توصیه به نویسندگان:

بیانیه سابمیت در هر مجله ای را به دقت مطالعه کنید و در صورت داشتن مشکلات حقوقی برای نویسندگان از ادامه سابمیت منصرف شوید. امضای الکترونیک این بیانیه برای شما تعهدآور است و عدم مطالعه و نا آگاهی از مفاد آن، به ضرر شماست.


در چه شرایطی نویسنده قادر به انصراف از داوری است؟

  • طولانی شدن پروسه داوری می تواند یکی از مواردی باشد که به موجب آن نویسنده بتواند از حق "انصراف از داوری" استفاده نماید.
  • در زمان "برگشت مقاله به نویسنده برای تغییرات" نیز نویسنده باید بتواند مقاله اش را کامل از سایت مجله خارج و در جای دیگری سابمیت کند. یعنی اگر مقاله به یکی از سه وضعیت فوق برود، نویسنده از حق قانونی "انصراف از داوری" میتواند استفاده کند:
    1. Return to Author
    2. Minor Revision
    3. Major Revision 

 

سردبیران محترم دقت نمایند:

  • در شرایط فوق اگر مانعی برای خروج مقاله بگذارند، نویسندگان میتوانند با استناد به حقوق مولفین، از مجله در سازمانهای ناظر و مرتبط شکایت کند.
  • مقالات با ماندگاری بیش از سه ماه در سه وضعیت فوق می بایست به عنوان مقاله ویتدراو شده یا withdrawn manuscript تلقی شوند و از سیستم داوری خارج شوند. این مهم با یک بار ایمیل یادآوری به نویسنده و مهلت مشخص صورت میگیرد.