معیار ISI در پذیرش مجلات چیست؟ اهمیت Footnote در مقالات علمی

وبینار آموزشی سردبیران و اعضا محترم هیات تحریریه مجلات دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به همت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان و جناب آقای دکتر کوخایی در مورخه 5 اسفند 1399 و با تدریس آقای دکتر سیدمحمد میری (مدیر عامل انتشارات کوثر) برگزار گردید. در این وبینار معیارهای 28 گانه emerging source در نمایه سازی مجلات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر با هدف آموزش داوران، اهمیت footnote در مقالات دانشگاهی آموزش داده شد. مجری این وبینار آنلاین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود که با استقبال بیش از 60 نفر از اعضا هیات علمی و دانشجویان از سراسر کشور روبرو گردید. در ابتدای کارگاه تاریخچه مختصری از پایگاهع استنادی Web of Science مطرح گردید. در ادامه به بررسی معیارهای 24 گانه اولیه برای نمایه سازی مجله در ESCI یا امرجینگ سورس ارایه گردید. در نهایت ارتباط این پایگاه با پایگاه دوم ISI به نام SCIE بیان گردید. لازم به توضیح است که مجلات برای ورود از ESCI به SCIE می بایست در آزمون 4 مرحله ای آنالیز ایمپکت ارزیابی شوند. در بخش دوم نیز به اهمیت نکات بسیار مهم اخلاق در نشر که در پانویس یا Footnote مقالات دانشگاهی می بایست قید شوند، پرداخت شد.


مباحث جلسه:
♦️ بررسی معیارهای emerging source در نمایه سازی
♦️ اهمیت footnote در مقالات

♦️ مدت: دو ساعت
♦️ سه شنبه ۵ اسفند
♦️ محیط: adobe connect
♦️ مجری: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
♦️ لینک جلسه: https://eduvc1.semums.ac.ir/rtvc


مشاهده آنلاین وبینار:

با هدف آموزش فیلم کامل این وبینار در آدرس زیر قابل مشاهده است: