بهتر است فعلا به مقاله اتان در پره پرینت ارجاع ندهید

مقاله شما بعد از 48 ساعت در پره پرینت و بدون داوری منتشر میشود. چند روز بعد از انتشار در پره پرینت، 4 محقق دیگر به مقاله شما ارجاع میکنند و شما خوشحال هستید که 4 ارجاع یا Citation به مقاله شما انجام شده است.  بعد از یک ماه موفق میشوید همین مقاله را در یک مجله معتبر علمی و پس از داوری منتشر نمایید. اما در بررسی نهایی و بعد از 3 ماه متوجه میشوید که این 4 ارجاع به مقاله شما در پره پرینت، هیچ ارزشی در اچ ایندکس شما ندارد. مشکل کجاست؟ آیا مقاله ای که در پره پرینت منتشر میشود میتواند مورد استناد قرار گیرد؟ آیا استناد به این نسخه ناکامل از مقاله به صلاح نویسندگان است؟ آیا راهی برای تجمیع ارجاعات دو نسخه از مقاله شما وجود دارد؟

 


در یک بررسی در می یابید که در مدت زمان یک ماه انتشار مقاله اتان در پره پرینت، به مقاله شما 4 بار استناد شده است.

سوال: 

آیا این استنادات (ارجاعات) در پره پرینت برای شما به عنوان نویسنده "ارزشمند" بوده و دارای ارزش افزوده در پروفایل علمی و اچ ایندکس شما میباشد؟

پاسخ متاسفانه خیر است.

این 4 ارجاع هیچ استفاده استنادی برای شما ندارد. زیرا اینها به مقاله شما در پره پرینت مربوط بوده و فعلا هیچ کدام از نمایه سازهای معتبر، برای استنادات پره پرینت ارزشی قایل نیستند. مثل این است که شما کتابی را منتشر کرده اید که هیچ خواننده و خریداری ندارد.

ارجاعات پره پرینت در اسکوپوس دیده میشود اما در محاسبه اچ ایندکس وارد نمیشوند.

 


لینکهای بیشتر برای مطالعه:


Photo from: https://www.globaltimes.cn/content/923303.shtml