بیشترین دلیل رترکت یا بازپس گیری مقالات ایرانی در مجلات چیست؟ | کدام دانشگاه ایرانی بیشترین رترکت را دارد؟

با هدف آنالیز 343 مقاله رترکت شده از نویسندگان ایرانی که در دیتابیس اسکوپوس در فاصله سالهای 2001 الی 2019 منتشر شده بودند، محققینی از ایران به سرپرستی علی قربی و همکاران مطالعه ای را در مجله ساینتومتریک در جولای 2021 منتشر نمودند. برای بررسی دقیق تر دیتابیس اسکوپوس یا دیتابیس Retraction Watch ادغام شدند. بیشترین دلیل رترکشن مقالات ایرانی
داوری جعلی و پلاجیاریسم بودند و میانگین زمان انتشار تا رترکت: 591 روز بود. همجنین بیشترین مقالات رترکت شده مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است.


با هدف آنالیز 343 مقاله رترکت شده از نویسندگان ایرانی که در دیتابیس اسکوپوس در فاصله سالهای 2001 الی 2019 منتشر شده بودند، محققینی از ایران به سرپرستی علی قربی و همکاران مطالعه ای را در مجله ساینتومتریک در جولای 2021 منتشر نمودند. برای بررسی دقیق تر دیتابیس اسکوپوس یا دیتابیس Retraction Watch ادغام شدند. 

بیشترین دلیل رترکشن مقالات ایرانی

عبارتند از:

  1. داوری جعلی یا Fake Peer Review   در 95 مورد از 343 مورد
  2. پلاجیاریسم در 90 مورد از 343 

 

میانگین زمان انتشار تا رترکت: 591 روز

بیشترین زمان رترکت مربوط به مقالاتی بود که در دو منبع منتشر شده اند یعنی Duplicate Publication


بیشترین تعداد مقالات رترکت شده ایرانی در دو مجله زیر از انتشارات Nature رترکت شده اند:

  1. Tumor Biology
  2. Diagnostic Pathology

بیشترین مقالات رترکت شده مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است.

این نویسندگان نتیجه گیری کرده اند که بیشترین دلیل رترکت مقالات در مجلات ایرانی احتمالا به دلیل ضعف در داوری مقالات و داوری ضعیف و بی کیفیت مقالات ایرانی است.


لینک به خلاصه مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-021-04104-9