کلونینگ یا کپی کاری در تصاویر علمی جعل محسوب میگردد

کلونینگ در تصاویر به معنی کپی کاری در بخش یا بخشهایی از یک تصویر اصلی یا Original image است که با سونیت و با هدف گمراهی خوانندگان از سوی نویسنده یک مقاله علمی انجام میشود. این کار در قوانین مبارزه با تقلب در نشر، جرم محسوب شده و قابل اغماض نبوده و نیاز به تحقیقات پیچیده ندارد و به راحتی قابل اثبات و پیگرد میباشد. در مواقع اثبات این جرم، نیازی به تحقیق از نویسنده خاطی هم وجود ندارد مگر برای دریافت آخرین دفاعیات. زیرا ارتکاب این جرم مکتوب بوده و به راحتی قابل شناسایی است. از منظر حقوق قضا نیز "جعل" صورت گرفته و قانون جزای جعل به آن عارض میگردد. یکی از وظایف اولیه و مهم داوران مجلات علمی تشخیص و مبارزه با جعل در تصاویر میباشد.


قبلا در این مقاله بطور مفصل در خصوص دستکاری در تصاویر مطالبی را به استحضار خوانندگان محترم رسانیده بودیم. 

امروز و در این مقاله به بررسی چند مثال دیگر و بررسی تبعات حقوقی و قضایی ارتکاب این جرم میپردازیم.

به مثال زیر دقت کنید. آیا میتوانید دو موشی که کپی شده اند را پیدا کنید؟

به مثال زیر هم دقت کنید، آیا میتوانید پنل هایی که کپی شده اند را پیدا کنید.

در دو مثال بالا، سونیت نویسندگان محرز است، زیرا در هر دو مورد پس از تحقیق بیشتر مشخص گردید که خطای مذکور اولین خطای آنها نبوده و تکراری است.

طبق فلوچارت COPE که در زیر لینک میگذاریم: رترکت مقاله در این موارد که سو نیت نویسنده محرز میشود می بایست صورت پذیرد.

لینک به فلوچارت:

https://publicationethics.org/files/image-manipulation-published-article-cope-flowchart.pdf

 

لینک به تصویر فوق در Pubpeer هم اینجا وجود دارد:

https://pubpeer.com/publications/6D22860886BC9910A079BEA2B27834


*** امیدوارم همگی ما با حساسیت و دقت بیشتر به قضاوت در مقالات مجله خود بپردازیم. ***

 پاسخ به دو سوال کلونینگ  فوق را در کانال سای نیوز تلگرام (https://t.me/scinews_n) ببینید. 

پاسخ سوال اول : https://t.me/scinews_n/28

پاسخ سوال دوم: https://t.me/scinews_n/30