فهرست شدن 30 مجله از انتشارات بریفلندز در ICMJE

واحد نمایه سازی انتشارات بریفلندز کلیه مجلات تحت پوشش خود را در سایت ICMJE یا کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی ثبت کرد.


به تازگی انتشارات بریفلندز اقدام به ثبت مجلات در حال انتشار خود و همچنین اصلاح اطلاعات مجلات ثبت شده قبلی در وبگاه در ICMJE نموده است.

لیست مجلات ثبت شده در ICMJE:

https://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations

وبگاه ICMJE وب سایت کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی است که یکی از مهمترین اقدامات آن، تدوین اصول اخلاقی مربوط به نشر در نشریات زیست‌پزشکی است و یکی از مراجع مهم مجلات علمی در تدوین راهنمای نویسندگان به خصوص در بخش معیارهای نویسندگی و سایر جنبه های اخلاق در نشر است:

https://www.icmje.org/recommendations

https://brieflands.com/brieflands/knowledgebase/category/tree.html#icmje-authorship.html

لیست مجلاتی که اخیرا در ICMJE ثبت شده اند:

1. Reports of Radiotherapy and Oncology  
2. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences  
3. Multidisciplinary Cardiovascular Annals  
4. Modern Care Journal  
5. Annals of Military and Health Sciences Research  
6. International Journal of Cancer Management  
7. Archives of Pediatric Infectious Diseases  
8. Journal of Archives in Military Medicine  
9. Gene, Cell and Tissue  
10. Journal of Skin and Stem Cell  
11. International Journal of Infection  
12. Journal of Comprehensive Pediatrics  
13. Health Scope  
14. Archives of Clinical Infectious Diseases  
15. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction  
16. Thrita  
17. Iranian Journal of Radiology  
18. Jundishapur Journal of Health Sciences  
19. Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology  
20. Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies  
21. Medical - Surgical Nursing Journal  
22. Educational Research in Medical Sciences  
23. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences  
24. International Journal of Sport Studies for Health  
25. Journal of Medical Education  
26. Trends in Medical Sciences  
27. Interventional Pain Medicine and Neuromodulation  
28. Fertility, Gynecology and Andrology  
29. Iranian Journal of Pharmaceutical Research  
30. International Journal of Cardiovascular Practice