قوانین برخورد با انتشار سالامی در COPE به روزرسانی گردید / نویسنده موظف به ابراز موارد است/ سردبیر رترکت نمایند

پیرو تحقیقات به عمل آمده در طی شش ماه اخیر، بسیاری از قوانین مربوط به انتشار سالامی به روز گردیده است. با توجه به اهمیت این موضوع و با هدف آموزش عمومی این موارد به اطلاع محققان و سردبیران محترم رسانیده میشود.


طبق قوانین به روز شده نویسندگان:

  • نویسنده مسوول در هنگام سابمیت ، موظف به ارایه مستندات کاملی از مقالاتی است که حتی ظن به اسلایسینگ دارد، میباشد.
  • نویسنده مسوول موظف به تبعیت از نظرات سردبیر در خصوص برخورد با سالامی میباشد.

 

قوانین به روز شده برای سردبیران:

  • سردبیران موظف به برخورد قاطع با مقالات سالامی میباشند.
  • سردبیران موظف به انتشار یکپارچه و یا رترکت مقالات سالامی میباشند.

 

قوانین به روز شده ناشران:

  • ناشران در صورت مشاهده مشکل موظف به رترکت مقالات مشابه سالامی میباشند.
  • ناشران موظف به گزارش موارد به کمیته اخلاق در نشر COPE میباشند.