ارتقا چهار مجله از انتشارات کوثر به چارک دوم یا Q2 در رده بندی مجلات علمی دنیا

طبق آخرین اطلاعات ارایه شده توسط SJR از بررسی مجلات در سال ۲۰۱۷ چهار مجله از انتشارات کوثر موفق به ارتقا رتبه به چارک دوم یا Q2 شده اند.

انتشارات کوثر این ارتقا را به سردبیران و اعضا محترم هیات علمی آنها تبریک میگوید.

 


✅ مجله ی Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
در حوزه فارماکولوژی

✅ مجله ی Asian Journal of Sports Medicine
در حوزه ارتوپدی

✅ مجله ی Anesthesiology and Pain Medicine
در حوزه ی بیهوشی

✅ مجله ی Hepatitis Monthly در حوزه ی بیماری های عفونی

 

در کشور ما مجله Hepatitis Monthly با مقدار SJR برابر با ۰٫۷۸۵ رتبه اول از این نظر را دارد.