قرض دادن نان بین مجلات و افزایش غیرقانونی ایمپکت فکتور / موسسه ISI با مجلات متخلف مقابله میکند / بررسی تحلف ۴ مجله از الزویر

طبق آخرین گزارش  تعلیق که از سوی موسسه ISI در June 2018 منتشر گردید ،۴ مجله از انتشارات Elsevier و Karger با دادن و گرفتن ارجاعات به یکدیگر از مجموعه JCR  و WOS  کنار گذاشته شدند. جدول زیر بیان کننده این موارد می باشند.


سردبیران مجلات مراقب پایش در مجلات Donor و Recipient باشند.