سردبیران مجلات مراقب پیشنهادات افزایش IF باشند.

متعاقب انتشار گزارش ارجاعات مجلات یا JCR در ژوئن سال ۲۰۱۸ ، موسسه Clarivate Analytics یا همان ISI ، لیست مجلات معلق شده یا Title Suppression را نیز طبق روال هر سال منتشر نمود. جدول ذیل بیانگر مجلاتی است که در سال ۲۰۱۸ معلق شده اند.


در اطلاعات سال ۲۰۱۷ مجلات فوق پترن های غیرطبیعی یافت شد که موجب تحریف ایمپکت فکتور در آنها گردیده است. منظور از Self در جدول فوق Self Citation و مراد از Stacking « پشته سازی » یا « دسیسه » است.

 

سردبیران مجلات ایرانی مراقب دستکاری در ایمپکت فکتور مجلات باشند:

در سه سال اخیر برخی از افراد حقیقی یا موسسات حقوقی با عنوان « کارشناس IF » به مجلات پیشنهاد همکاری علمی و یا انتشار ویژه نامه Special Issue جهت ارتقاء ارجاعات مجلات را مطرح نموده اند. اکثر این پیشنهادات جعلی بوده و سردبیران نیز از قبول انتشار شماره ویژه جهت مراکز تحقیقاتی یا انجمن ها پرهیز نمایند.

قبلا اخبار ۱ و ۲ در این خصوص در سای نیوز منتشر شده بود.