توصیه اخیر کوپ به داوران برای رد یا قبول درخواست داوری

انجمن بین المللی احلاق در نشر یا COPE  در تازه ترین فلوچارت خود الگوی بررسی درخواست داوری را بیان نموده است. طبق این الگو:


در عکس پیوست این الگوریتم را ملاحظه بفرمایید.