آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟

انتشار مقالات مشابه حاصل از یک طرح پژوهشی با هدف افزایش تعداد مقالات علمی ، انتشار به روش سالامی (Salami Publishing) گفته میشود. در این روش که به آن سالامی اسلایسینگ (Salami Slicing) نیز گفته میشود ، ممکن است مقدمه، مواد و روش ها و یا نتایج در بین چند مقاله مشترک وجود داشته باشد. البته ممکن است مشابهت متنی در این مقالات موجود نباشد. (منبع)


روش برخورد با انتشار سالامی:

  • این نوع شیوه انتشار تهدیدی برای اخلاق در نشر بوده و کشف آن ممکن است توسط نرم افزارهای مشابهت یاب همانند iThenticate به راحتی میسر نباشد.
  • روش اصلی برخورد با این مقالات: شناسایی توسط هیات تحریریه و رترکت (Retract) آنها میباشد.
  • کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) اکیدا توصیه می نماید که پس از تشخیص ، همه مقالات بصورت یک Single Paper منتشر شده و سایر مقالات Retract شوند. (منبع)

 

آیا به نظر شما این یک نمونه از انتشار سالامی است؟

اخیرا یک supplement issue در مجله Archives of Iranian Medicine (شامل ۳۲ مقاله) منتشر شده است که اکثر مقالات آن برگرفته از یک طرح کلی در خصوص وضعیت سلامت روانی بزرگسالان ایرانی می باشند. این ۳۲ مقاله، در ارتباط با مقاله منتشر شده دیگری در مارس ۲۰۱۷ در همین مجله می باشند.

✅ از این ۳۲ مقاله، یک مقاله به مقایسه نتایج سال ۲۰۱۵ با نتایج مطالعه مشابه در سال ۱۹۹۹ پرداخته است و ۳۱ مقاله نیز به بررسی نتایج تفکیکی این مطالعه در ۳۱ استان کشور پرداخته است.

✅در بین این ۳۲ مقاله، هفت نویسنده در همه مقالات مشارکت دارند و ترتیب قرارگیری نام این هفت نفر در همه مقالات نیز یکسان می باشد.

✅همچنین این هفت نفر در مقاله مارس ۲۰۱۷ نیز مشارکت داشته اند. در همه ۳۳ مقاله منتشر شده (۱ مقاله مارس ۲۰۱۷ و ۳۲ مقاله شماره supplement اخیر) یک نفر همزمان نویسنده مسئول و نویسنده اول بوده است. به عبارت دیگر یک نویسنده مشخص در همه ۳۳ مقاله، نویسنده اول و مسئول می باشد.

✅ معاونت تحقیقات وزارت بهداشت از اسپانسرهای اصلی این پروژه بوده است و مقالات هم در مجله AIM به چاپ رسیده اند.

✅ در این مقالات متن قسمتی هایی از مقاله گاهی تقریبا مشابه یکدیگر می باشد (مخصوصا روش کار و گاهی نتایج).

✅همه مقالات استانی و مقاله بررسی روند ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ ( ۳۲ مقاله)، مقاله ی مارس ۲۰۱۷ در مجله ی AIM و مقاله ی ۱۹۹۹ (منتشر شده در مجله ای دیگر توسط برخی از همین محققین) را مورد استناد قرار داده اند.

✅ مطمئنا انجام چنین مطالعاتی بسیار ارزشمند می باشد و دست اندرکاران این مطالعه متحمل زحمات فراوانی برای انجام این پروژه ملی شده اند.

✅ لینک شماره تکمیلی مجله ی AIM:

http://www.aimjournal.ir/Archive/20/13

http://www.aimjournal.ir/Archive/20/13

 

سه نمونه از PDF مقالات مشابه:

aim-20-19
aim-20-11
aim-20-15