نقش سردبیران مجلات ایرانی در ارجاع صحیح به مقالات ایرانی چیست؟

تولیدات علمی هر کشور از یک سو شامل مقالات علمی منتشره و از سوی دیگر شامل میزان ارجاع به مقالات ایرانی است. در سالهای اخیر به ویژه میزان ارجاعات اهمیت دوچندانی در علم سنجی کشورها ایفا می‌نماید.


به منظور بررسی بیشتر توجه به ارجاعات ایرانی در مجلات ایرانی یک تحقیق عملیاتی در سه مجله معتبر حوزه گوارش و کبد انجام گردید. (جزییات تحقیق در یکی از مجلات معتبر به زودی منتشر خواهد شد.)

در بررسی علم سنجی مقالات منتشره سه مجله ایرانی اول در حوزه علوم گوارش و کبد دریافتیم که بطور میانگین تنها حدود ۸ % مقالات ارجاع شده در آنها ایرانی هستند.

بخش منابع هر مقاله منتشر شده مبنای بررسی های علم سنجی می باشند لذا محققین علم سنجی انتشارات کوثر سه مجله معتبر ایرانی را بررسی نمودند.

این سه مجله عبارتند از:

 

آمار بیان می کند که بطور میانگین در هر مقاله از مجله هپاتیت ۴ منبع ایرانی در برابر ۳۴ منبع خارجی درج گردیده است. این نسبت در مجله MEJDD  به ازا هر ۳۱ منبع شامل ۲ منبع ایرانی و در مجله GHBB در کل ۳۱ منبع حدود ۳ منبع ایرانی می باشد. (جزییات در شکل)

این بررسی ها به خوبی نشان دهنده اهمیت بیشتر هیات داوران و تحریریه مجلات شاخص ایرانی به درج منابع علمی ایرانی در مجلات می باشد.

بدون شک اهتمام سردبیران ایرانی نقش بسزایی در تقویت ضریب نفوذ مقالات ایرانی خواهد داشت.