آرشیو شماره های مجلات بیهوشی و غدد در پابمد سنترال

کلیه مقالات شماره مجله بیهوشی و درد انجمن بیهوشی و درد ایران و همچنین شماره مجله غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به پژوهشگاه غدد دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه پابمد سنترال آرشیو و لیست گردیدند.


مجله بیهوشی و درد به آدرس: www.anesthpain.com از سال ۲۰۱۱ منتشر گردیده و هر سال ۶ شماره منتشر می کند. لینک این مقالات در پابمد به صورت زیر میباشد:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2237/

محققین میتوانند برای سابمیت مقالات در کلیه زمینه های علوم بیهوشی و درد خود به آدرس مجله مراجعه نمایند.

www.anesthpain.com

 

از سوی دیگر مجله غدد درون ریز و متابولیسم به آدرس www.endometabol.com  که از سال ۲۰۰۳ منتشر میگردد نیز تا شماره زمستان خود در پابمد سنترال ثبت گردید.

لینک مجله در پابمدسنترال:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2123/

این مجله نیز پذیرای مقالات در حوزه غدد درون ریز و متابولیسم می باشد. یکی دیگر از ویژگی های این مجله نمایه بودن مقالات در پایگاه ESCI از موسسه تامسون رویترز می باشد.