کوپ مانع تحریم علم: اتخاذ تصمیم سردبیر باید عاری از سیاست باشد.

انتشارات الزویر اخیرا در یک ایمیل از همه سردبیران آمریکایی خود درخواست کرده است که از پذیرش مقالات ایرانیان وابسته به دولت پرهیز کند. در مقابل این سیاست COPE  راهکار جدیدی ارایه نموده است.


انتشارات الزویر اخیرا در یک ایمیل از همه سردبیران آمریکایی خود درخواست کرده است که از پذیرش مقالات ایرانیان وابسته به دولت پرهیز کند. برای برقراری جریان آزاد اندیشه و فکر کوپ در ماه آینده به گایدلاین خود ماده جدیدی اضافه میکند. “تصمیم سردبیران نباید تحت تاثیر نژاد، سیاست و یا سایر مسایل غیر علمی قرار گیرد.” به امید روزیکه سایه شوم سیاست های مغضوبانه از علم پاک شود. برای مطالعه بیشتر و شناختن حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران اینجا و یا اینجا (bmj.f4650.full) را کلیک کنید.

Editorial decisions should not be affected by politics

Recently an email has been sent by Elsevier to all American editor-in-chief of its journals. In this email they asked journals to reject submitted manuscripts from Iranian authors related to the government due to the sanctions. To avoid such sanctions in the future and making free flow of ideas and thoughts, COPE (Committee On Publication Ethics) is going to add a new remark to its published guidelines: “Editors decision should not be affected by race, policy, or any other non-scientific issue.” We hope a day in which political issues were separated from science. Read more [bmj.f4650.full] or [HTML]

نویسنده: اعظم روفی