در JCR 2013 چند مجله برای بار اول نمایه میشوند؟

آخرین آمار ISI در مورد مجلات با عنوان Journal Citation Report منتشر شد.


طبق آمار ISI در سال ۲۰۱۳:
* ۳۷۹ مجله اولین Impact Factor خود را گرفتند.
* ۳۷ مجله بدلیل low citation count و questionable citation activities از لیست خارج (Suppressed) شده اند. که متاسفانه دو مجله از کشور ما ایران نیز در این لیست قراردارد و دلیل هر دو مورد low citation counts بوده است.
* مجلات suppressed شده بعد از دو سال مجددا وارد روند ارزشیابی میشوند.

برای مشاهده گزارش کامل مجلات ایرانی به فایل ذیل مراجعه کنید.

 

JCR 2012, Impact Factor, Iranian Journals

JCR 2012, Impact Factor, Iranian Journals

JCR suppressed journals in 2013

Based on ISI new statistics published in JCR 2012:
* ۳۷۹ journals have recieved thier first Imapct Factor.
* ۳۷ journals have been suppressed from the list of indexed journals due to “low citation count” and “questionable citation activities”, among which two of Iranian journals are listed as suppressed journals both because of low citation count.
* The suppressed journals would be entered the evaluation process after two years.