کدام مجلات علمی پایین ترین ضریب نفوذ در کشور را دارا میباشند؟

پایین ترین ضریب نفوذ در بین مجلات ایرانی متعلق به کدام مجلات میباشند؟ و آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟


موسسه Web of Science هر سال در میانه ماه مارچ گزارش سالیانه خود را به نام Journal Citation Report منتشر میکند. در این گزارش به تفصیل تعداد ارجاعات و ضریب نفوذ مجلات منتشر میشود. این موسسه ضمن پایش دقیق، دو معیار مهم را برای حفظ مجلات در لیست خود لحاظ میکند: تعداد ارجاعات و ضریب نفوذ. یکی از مهمترین عوامل حفظ یک مجله در این نمایه ساز افزایش تدریجی تعداد ارجاعات میباشد. پنج مجله که در گزارش امسال پایین ترین میزان ارجاع کل را داشته اند عبارتند از:

IRAN J RADIOL     ۱۶
IRAN J OPHTHALMOL     ۱۲
CELL J     ۱۱
IJST-T ELECTR ENG     ۶
IJST-T MECH ENG     ۶

از سوی دیگر از جمله راهکارهای اصولی افزایش ارجاعات توصیه و تشویق محققین ایرانی به استفاده از مقالات چاپ شده در مجلات ایرانی میباشد. داشتن یک بانک اطلاعاتی دقیق و به روز از مقالات ایرانی، میتواند زمینه ساز رشد علمی مجلات ایرانی باشد. استفاده از مقالات ایرانی نه تنها باعث بهبود ارجاعات میشود بلکه خود موجب بازنشر داده های علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نیز میشود.

منبع:
برای مشاهده اطلاعات کامل تر بر روی شکل کلیک کنید.