دو مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر شاخص ضریب نفوذ کدامند؟

و مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر Impact Factor طبق آخرین آمار منتشره در JCR 2012 عبارتند از: مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت


طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی Journal Citation Report وابسته به موسسه Thomson و ارایه Impact Factor در بین مجلات ایرانی دو مجله Hepatitis Monthly در بین مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با IF=1.245 و مجله International Journal of Environmental Science and Technology  با ضریب نفوذ ۱٫۸۴۴ بعنوان برترین مجلات ایرانی معرفی شدند.

تعداد کل ارجاعات مجلات در سال ۲۰۱۲ در کل ۹۹۳۷ مورد بوده است که نسبت به سال گذشته ۲۰% افزایش داشته است. بیشترین تعداد ارجاعات نیز در مجلات علوم متعلق به مجله J IRAN CHEM SOC با ۹۷۲ مورد و در بین مجلات پزشکی متعلق به ARCH IRAN MED با ۸۴۹ مورد بوده است.

تعداد کل مجلات نمایه شده ایرانی نسبت به سال گذشته دو مورد افزایش داشت. بطوریکه  از ۳۹ مجله در ۲۰۱۲ به ۴۱ مورد در سال جدید افزایش یافته است؛ که در مقایسه با کشور ترکیه پیشرفت در مجلات ایرانی به چشم می‌خورد. طبق آمار بدست آمده تعداد مجلات نمایه شده از کشور ترکیه از سال گذشته تا امسال افزایشی نداشته است و درهر دو سال اخیر ۵۴مورد گزارش شده است.

نویسنده:
اعظم رئوفی،
مدیر بخش نمایه سازی مجلات،
انتشارات کوثر