در ده سال آینده چین مقام اول علم دنیا را از آن خود میکند

خبر: کانال ساینتومتریک

نیچر: تعداد مقالات #ISI و همچنین مقالات پر استناد ISI برای آمریکا در فاصله ی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ رو به کاهش بوده است


اول بودن تولید برای آمریکا ممکن است تنها تا ده سال دیگر ادامه داشته باشد. طبق پیش بینی بعمل آمده، در مجله نیچر با ادامه روند کنونی تا ده سال دیگر، چین در رتبه بندی های علمی، بالاتر از آمریکا قرار می گیرد.

 

✅ آمریکا در حال طی یک روند نزولی در تعداد مقالات معتبر از نظر شاخص #نیچر می باشد. بر اساس مقاله ای از مجله #nature اگر این روند ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۲۷، چین جای آمریکا را از نظر تعداد مقالات معتبر در #Nature_Index می گیرد. (تصویر پایین👇)

 

✅ بر اساس همین مقاله، وضعیت نزولی مشابهی در تعداد مقالات #ISI و مقالات پر استناد ISI نیز برای آمریکا در فاصله ی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ وجود داشته است (تصویر پایین 👇)