۱۱ سوالی که در یک مطالعه مورد-شاهد باید از خود بپرسیم

مطالعات مورد شاهدی یا Case-Control یکی از مطالعات قوی تحلیلی میباشد که مورد استفاده بسیاری از محققین در کشف رابطه علی – معلولی میباشد. برای اطلاع از نحوه گزارش این نوع مطالعات و یا برای داوری صحیح آن میتوان به اطلاعات ارایه شده توسط گروه CASP مراجعه نمود.


مطالعه مورد -شاهدی مطالعه است که در آن افراد با بیماری و یا (مشکل سلامتی) مورد نظر، با یک جمعیت مرجع مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مقایسه جمعیت مرجع و یا شاهد برای جمع آوری اطلاعات در مورد عوامل خطر و یا مواجهه و مقایسه با گروه موردی که از همان جمعیت هستند مقایسه می شوند. موردها می توانند از منابع مختلفی مثل گزارش های سری-نمونه ای، کلینیکها، سیستم ثبت بیماری های جمعیت و یا بیمارانی که در یک مطالعه مقطعی شناسایی شده اند، جمع آوری گردند. بهترین مورد برای مطالعات مورد-شاهدی مطالعه ای است که در آن افراد تازه بیمار (بروز بیماری) در جمعیت، مورد مطالعه قرار گیرند.

بطور کلی در هنگام بررسی و نقد این نوع مطالعه میتوان به سه شاخص زیر اشاره نمود:

• Are the results of the trial valid?
• What are the results?
• Will the results help locally?

لینک دانلود چک لیست:

https://hhs.hud.ac.uk/lqsu/Useful/critap/Case%20Control%20Study%20Checklist/CASP-Case-Control-Study-Checklist-31.05.13.pdf

 دانلود چک لیست :

CASP-Case-Control-Study-Checklist-31.05.13 (1)