مقایسه دقت سامانه مشابهت یاب در کشف مشابهت های مقالات علوم پزشکی فارسی با گوگل

متقارن با هفته پژوهش و پیرو تلاش های ارزنده و شایسته مسوولین محترم در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش  از ۱۲ سامانه اخیر این معاونت که بطور رایگان در دسترس علاقمندان و محققان کشور قرار گرفته است، رونمایی گردید. (منبع خبر)


یکی از این سامانه ها، سامانه مشابهت یاب است که با هدف تشخیص مشابهات در مقالات و پیشگیری از پلاجیاریسم ایجاد و راه اندازی گردیده است. به ویژه در هفته اخیر که دوبار (و درمدت کمتر از یکسال) موضوع پلاجیاریسم صورت گرفته از سوی محققان (متاسفانه) ایرانی  باعث صدمه به وجهه علمی ایران در دنیا گردیده است، موضوع پیشگیری سرقت ادبی اهمیت دو چندانی پیدا نموده است.

سامانه همتاجو یا مشابهت یاب به منظور پیدا نمودن مشابهات در مقالات فارسی و انگلیسی راه اندازی و بطور رایگان در دسترس عموم است. در بررسی سه مورد از مقالات منتشره فارسی در مجلات کشور در این سامانه جدید، متاسفانه دریافتیم که در هر سه مورد پاسخ اشتباه به کاربر ارایه گردید. امیداوریم با بیان این نقاط ضعف، مسوولین و دست اندرکاران این سامانه بتوانند به پوشش نقاط ضعف پرداخته و این پروژه عظیم ملی را به راه صحیح هدایت نمایند. داشتن یک سامانه مناسب و قوی و معتبر برای چک مقالات فارسی یکی از بهترین ابزارهای مبارزه با سرقت ادبی محسوب میگردد.

 

مقال اول از مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7987-fa.html

پس از بررسی در سامانه با عبارت “مورد مشابهی یافت نشد” مواجه گردیدیم که نتیجه اشتباهی میباشد. در حالیکه نتیجه جستجوی همان پاراگراف از مقاله در گوگل به راحتی مورد مشابهت را نشان میدهد. (لینک گوگل)

مقاله اول از مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران

نتیجه جستجوی مقاله اول در سامانه مذکور صحیح نیست

مقاله دوم از دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6260-fa.html

پس از بررسی این مورد نیز در سامانه با عبارت “مورد مشابهی یافت شد” مواجه گردیدیم که البته نتیجه اشتباهی را به ما نشان میداد که مربوط به یک مجله از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میباشد. در حالیکه نتیجه جستجوی همان پاراگراف از مقاله در گوگل به راحتی مورد مشابهت را نشان میدهد. (لینک گوگل)

مقاله دوم از دانشگاه مازندران

نتیجه نادرست از جستجوی مشابهت

 

مقاله سوم از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2544

پس از بررسی در سامانه با عبارت “مورد مشابهی یافت نشد” مواجه گردیدیم که نتیجه اشتباهی میباشد. در حالیکه نتیجه جستجوی همان پاراگراف از مقاله در گوگل به راحتی مورد مشابهت را نشان میدهد. (جستجوی گوگل)

مقاله سوم از دانشگاه اصفهان

نتیجه نادرست از جستجوی مقاله سوم