آیا وجود دو نویسنده اول در یک مقاله از نظر اخلاقی صحیح است؟

طبق قوانین نویسندگی، نویسنده اول کسی است که بیشترین فعالیت علمی را در یک مقاله داشته است. حالا اگر دو نفر بطور مساوی در یک مقاله فعالیت داشته باشند، تکلیف چیست؟


طبق بررسی های بعمل آمده، وجود دو نفر نویسنده اول یا Dual First Authorship یک امر رایج در بحث مشارکت نویسندگان است. یعنی نویسندگان حق دارند دو نفر را به عنوان نویسنده اول معرفی کنند. لذا در اساس این مورد جزو حقوق نویسندگان میباشد و مجلات موظف به تامین امکانات فنی و نرم افزاری برای نشر این مورد میباشند.

اما با توجه به شیوع بیماری Publish or persih syndrome و بیماریهای دیگر نظیر manipulation of H Index و یا بیماریهای علم سنجی و ارتقا رتبه علمی محققین، اکثر سردبیران معتبر در دنیا به درخواستهای “دو نویسنده اول” با دیده شک و تردید برخورد میکنند. لذا توصیه میشود در بخش Authors contribution به دقت روش همکاری دو نویسنده اول تبیین شود.

این مورد به ویژه در مقالات Original research مشاهده شده است.

 

 

انتشارات الزویر Dual First Authorship را مجاز میداند:

https://www.elsevier.com/journals/chemosphere/00456535/guide-for-authors

انتشارات اشپرینگر این موضوع را مجاز میداند ولی خطرات بالقوه آنرا توضیح میدهد:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-016-9794-x

این هم یک مقاله در مورد دو نویسنده اول:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2953548/

مجلات Lancet – JAMA – BMJ – NEJM همگی قانون Dual First Author را قبول داشته و اجرا میکنند.

مجلات انتشارات کوثر نیز این مورد را مجاز اعلام کرده اند:

http://hepatmon.com/en/knowledgebase/category/tree.html#dual_first_author.html

 

Image from:

https://www.timeshighereducation.com/comment/authorship-abuse-is-the-dark-side-of-collaboration