شرط لازم برای حضور و دوام در پایگاه نمایه سازی ESCI: مراقبت دائمی از ارجاعات و داشتن XML

Emerginc Source Citation Index یک ویرایش جدید از  Web of Science Core Collection می باشد. مجلاتی که برای پوشش در ESCI  قبول می شوند باید:


  • مجلاتی که در ESCI پذیرفته می شوند،حتما تحت بررسی قرار گرفته و الزامی برای ورود آنها به SCIE ایجاد نمی شود. ضریب نفوذ برای مجلاتی که در ESCI نمایه می شوند محاسبه نمی شود و تنها مجلاتی که در SCIE  وارد می شوند دارای IF خواهند شد.
  • مجلات نمایه شده در ESCI قابلیت رهگیری ارجاعات را دارند و بعلاوه IF نمایشی مجلات نمایه شده در ESCI در زمان ارزشیابی برای ورود  به  SCIE  مورد استفاده قرار می گیرند.
  • مجلات ESCI می بایست بطور مرتب مراقب ارجاعات خود در این پایگاه باشند.

 

The evaluation criteria for coverage in ESCI are focused on consideration of Publishing Standards and Editorial Content. These include the following:

 

  1. Peer review. Peer review, as an indicator of the integrity of the scholarly content, must be present in all journals accepted for coverage in ESCI.
  2. Ethical publishing practices. Evidence of unethical publishing practices (see above) is an obstacle to coverage in ESCI.
  3. Electronic format. Only journals publishing in electronic formats (XML, PDF) compatible with our systems are eligible for coverage in ESCI. No print-only journals are eligible.
  4. English language bibliographic information is required for all journals seeking coverage in ESCI.
  5. Recommendation or request for coverage by Web of Science users. Journals of particular importance to Web of Science users are given the highest priority in evaluation and selection for ESCI.

 

برای سابمیت مجله میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process