یک معیار جدید و با اهمیت در تعیین کیفیت مجلات : CiteScore چیست؟

Citscore یک محصول جدید (۲۰۱۶) از الزویر است که از اطلاعات ارجاعات Scopus استفاده نموده و به مجلات Rank می دهد.این محصول اطلاعات SJR (Scimago.Journal Rank) و SNIP(Source Normalized Impact per Paper) را نیز در یک محل ارائه می کند.این آماره اطلاعات ۲۲۰۰۰ مجله نمایه شده در همه محصولات  Scopus  را دربر می گیرد.


روش محاسبه Cite score:

این آماره ارجاعات همه مقالات یکسال را در سه سال گذشته محاسبه می کند.این آماره اثر یک مجله را با قدرت بیشتری نشان می دهد.

 

یکی دیگر از مزایای Cite score رایگان بودن اطلاعات آن می باشد.

 

جدول مقایسه ضریب نفوذ (IF) و Cite score به شرح ذیل می باشد.