لیست مجلاتی از ناشرین دنیا که در جولای امسال در ارزشیابی جدید پابمد سنترال موفق به ادامه حضور نشده اند

بدنبال ارسال نامه رسمی پابمدسنترال در ژانویه ۲۰۱۷ ، روش ارزشیابی مجلات پابمد سنترال در سال ۲۰۱۷ تغییر یافته است. این نامه که به همه ناشرین دنیا ارسال گردیده است بیانگر تغییر معیارهای بررسی علمی مجلات میباشد. اخیرا و پس از گذشت حدود شش ماه نتایج دور اول ارزیابی مشخص و به مجلات و ناشرین ارسال گردیده است.


در این بین متاسفانه نامه تعدادی از مجلات ایرانی نیز به چشم میخورد که به همه آنها فرصت دو ساله (تا پایان ماه آگوست ۲۰۱۹) به منظور ارتقا شاخصه های علمی داده شده است. برای پاسخ به نیت اصلی پشت پرده این اتفاقات طبق تحقیقات بعمل آمده دریافتیم که در ماه جولای ۲۰۱۷ حدود ۳۰ مجله دیگر نیز (طبق لیست زیر) از همه ناشرین و کشورهای دنیا نیز در همین ارزشیابی مورد بازبینی قرار گرفته اند. این مجلات از ناشرین معتبری همچون Elsevier، Springer، BioMed Central، ACS ، Canadian Center of Science and Education، SAGE و ….. می‌باشند.

 

جدول) لیست مجلاتی که در جولای ۲۰۱۷ در ارزشیابی پابمد موفق به ادامه مسیر نشده اند:


 

Publisher Journal Name Link of Journal in PMC
Springer AAPS PharmSciTech https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/793/
Springer PharmSci https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/792/
Society for the Experimental Analysis of Behavior Journal of Applied Behavior Analysis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/309/
Canadian Center of Science and Education Global Journal of Health Science https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2858/
Springer Demography https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1114/
Open Medicine Open Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/896/
American Chemical Society ACS Chemical Neuroscience https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1791/
Sims Institute Press Ltd. Journal of Experimental & Clinical Assisted Reproduction https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/274/
Society for the Experimental Analysis of Behavior Journal of the Experimental Analysis of Behavior https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/299/
Amphibian and Reptile Conservation Amphibian & Reptile Conservation https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/218/
National Medical Association Journal of the National Medical Association https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/655/
Elsevier Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/491/
The University of the West Indies The West Indian Medical Journal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2783/
SAGE European Heart Journal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2087/
Australasian Society for Ultrasound in Medicine Australasian Journal of Ultrasound in Medicine http://europepmc.org/journals/3116
Pulsus Group Paediatrics & Child Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/530/
Pulsus Group The Canadian Journal of Cardiology https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/528/
McGill University McGill Journal of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/602/
Springer European Spine Journal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/515/
Australasian Medical Journal The Australasian Medical Journal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1741/
Biomed Central BMC Medical Physics https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/601/
International College of Surgeons International Surgery https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1912/
Biomed Central Journal of Molecular Psychiatry https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2613/
Biomed Central Immunome Research https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/361/
 American Physical Therapy Association Cardiopulmonary Physical Therapy Journal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1201/
e-Century Publishing Corporation International Journal of Clinical and Experimental Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/802/
Australasian Society for Ultrasound in Medicine Australasian Journal of Ultrasound in Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2742/
Australasian Medical Journal The Australasian Medical Journal http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/journals/1644/
China Humanity Technology Publishing House Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/journals/1818/

 

از انتشارات کوثر نیز متاسفانه به تعدادی از مجلات با سابقه علمی خوب، فرصت دو ساله داده شده است و برخی مجلات دیگر همانند مجلات زیر کمافی السابق مشغول فعالیت در این پایگاه میباشند:

مجله بیهوشی و درد:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2237/

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2123/