بررسی اولویت های Pubmed Central در انتشار مطالعات منتج از گرانتهای NIH

طبق آخرین گزارش منتشر شده در مجله Nature که توسط محققین مرکز مجله شناسی دانشگاه اوتاوا انجام شده است، از بین حدود ۳۰۰ مجله مورد بررسی، ۲ مجله از انتشارات کوثر مقالاتی را که حاصل گرانت های NIH می باشند، منتشر نموده اند.


طبق آخرین گزارش منتشر شده در مجله Nature که توسط محققین مرکز مجله شناسی دانشگاه اوتاوا انجام شده است، از بین حدود ۳۰۰ مجله مورد بررسی، ۲ مجله از انتشارات کوثر مقالاتی را که حاصل گرانت های NIH می باشند، منتشر نموده اند.

مجله Archives of Neurosciences با انتشار ۲ مقاله و مجله Anesthesiology and Pain Medicine با انتشار یک مقاله در بین این ۳۰۰ مجله نام برده شده اند.

طبق اصول بیان شده در Pubmed Central ،این پایگاه یک رپوزیتوری (و نه یک نمایه ساز) جهت انتشار Public مقالاتی است که از گرانتهای NIH (وزارت بهداشت آمریکا) استفاده می نمایند.

 

منبع:

https://www.nature.com/polopoly_fs/7.46207.1504703578!/suppinfoFile/549023a_S1.pdf

سردبیران محترم را به بازخوانی مجدد اصول اولیه ایجاد PMC (در ذیل) دعوت میکنیم.

 

 

Link: https://publicaccess.nih.gov/faq.htm#754

 

How are NIH-funded articles submitted to PMC?

The final, published versions of NIH-funded articles are supplied to PMC only through publishers who have formal PMC participation agreements. NIH-funded author manuscripts must be submitted through the NIH Manuscript Submission (NIHMS) system. The submission process may be initiated by either an author or a publisher, but must be completed by the author. For an overview of different submission methods, see How Papers Get Into PMC.