مجلات یغماگر چه مشخصاتی دارند؟

طبق نتایج آخرین مقاله از مرکز مجله شناسی دانشگاه اوتاوا که در مجله Nature منتشر گردیده است، مشخصات مجله یغماگر یا Predatory  به شرح ذیل می باشند:


  • نمایش یک مقاله در دو سایت مجزا (داشتن دو دامنه برای یک مجله)

  • معرفی خود به عنوان open Access

  • ارائه Peer Review سریع

  • بیان ایمپکت فکتورهای جعلی در سایت

  • گرفتن حق چاپ های پایین تا ۱۵۰ دلار

  • وجود افرادی در لیست ادیتوریال بورد که هیچ رابطه کاری با مجله ندارند و تنها جنبه تشریفاتی و یا حتی دروغین دارند

  • عدم رعایت الزامات Copyright در مقالات و عدم ذکر کدهای CC صحیح

  • عدم درج صحیح ethics policies

  • درج Pubmed Central به عنوان “نمایه ساز” یا Indexing Source در معرفی مجله

  • درج Google Scholarبه عنوان نمایه ساز