روش دعوت از هیات تحریریه بین المللی و اهمیت آن در ارتقا کیفیت مجله

داشتن هیات تحریریه بین المللی (International Diversity) یکی از معیارهای اولیه ذکر شده در اکثر نمایه سازهای معتبر دنیاست. بطوریکه در بسیاری از موارد به عنوان یکی از دلایل اصلی رد شدن یک مجله در مرحله اولیه یا Scientific Evaluation، این موضوع به سردبیر بیان می‌شود.


از یک سو داشتن افراد علمی و آکادمیک به عنوان عضو هیات تحریریه ، نقشی مهم و بسزا در ارتقا کیفیت مجله و نمایه شدن آن دارد و از سوی دیگر- اخیرا- با توجه به شیوع زیاد هیات تحریریه های تشریفاتی این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف از سوی ناظران مطرح میگردد. در برخی موارد، نمایه ساز در مرحله ارزشیابی اولیه به مجله و ناشر به دلیل حضور نام های بزرگ و تشریفاتی ایراد گرفته و از این حیث -به نوعی- مجله را متهم به فریبکاری در درج نام افراد مشهور -بدون کارکرد و تنها به دلیل تشریفات- نموده است.

لذا اکیدا توصیه میگردد در هنگام دعوت از بزرگان هر رشته تخصصی در دنیا، از وی دعوت به حضور موثر و فعال نمایید و دعوت از وی صرفا با هدف پر کردن اسامی بین المللی در هیات تحریریه نباشد. سابق بر این رسم بود که هیات تحریریه در یک دسته بندی عرفی به دو گروه: کاری و تشریفاتی تقسیم میشدند که با نظارتهای اخیر نمایه سازها به نظر میرسد بساط حضور اسامی بزرگ و تشریفاتی در آینده نزدیک در حال برچیده شدن میباشد.

جهت دعوت از یک محقق صاحب نام و مهم جهت عضویت در هیات تحریریه مجله میبایست موارد زیر بدقت رعایت شوند:

۱- دعوت از سوی سردبیر مجله و با ایمیل رسمی مجله باشد

۲- دعوت نامه رسمی و حاوی اطلاعات دقیق در مورد علت دعوت، انتظار زمانی فعالیت از وی، و نحوه ارایه تسک ها و تشویقات مربوطه باشد

۳- پذیرش نهایی حضور وی منوط به تکمیل رضایتنامه کتبی از وی و بررسی سوابق در هیات تحریریه باشد.

 

همان اندازه که حضور افراد معتبر ازکشورهای محتلف در هیات تحریریه حیاتی است به همان اندازه دعوت واقعی از افراد صاحب نام و فعالیت واقعی آنها مهم میباشد. نکته دیگر انعکاس صحیح گزارش فعالیت کاربران در وب سایت و عدم تعارفات تشریفاتی برای نگهداشتن اسامی است که حتی زحمت یک بار ورود به وب سایت را به خود نمیدهند. زیرا در عمل اثبات گردیده است که افراد تشریفاتی در پاسخ به استعلامات نمایه سازها در Scientific Evaluation به راحتی حقیقت تشریفاتی بودن خود را بیان می‌کنند.