ادامه آرشیو برخی از مجلات انتشارات کوثر در پابمد سنترال

متعاقب ارزشیابی علمی جدید در مجلات بسیاری از ناشران دنیا و تغییر سیاست های PMC، از ابتدای سال ۲۰۱۷ برخی از مجلات مورد ارزشیابی علمی قرار گرفتند.طبق اعلام موسسه PMC(کتابخانه ملی آمریکا وابسته به دولت آمریکا) این ارزشیابی علمی بنا بر صلاحدید ناظرین علمی بوده و به دلیل تغییر سیاست های PMC می باشد.


متاسفانه در ارزشیابی اخیر PMC از مجلات ایرانی ،تعدادی از مجلات علمی با سابقه خوب موفق به کسب نمره لازم نشده و برای آنها یک دوره موقت دوساله جهت بهبود کیفیت علمی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مجلات ایرانی، سایر مجلاتی از کشورهایی مانند چین و پاکستان و حتی آمریکا نیز در ارزشیابی جدید موفق به احراز نمره قبولی نشده اند.

برای اطلاع از ادامه حضور و شرکت مجلات در PMC کاربران می توانند به سایت PMC مراجعه نمایند.

از انتشارات کوثر مجله بیهوشی و درد (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2237/) و مجله غدد دانشگاه شهید بهشتی (/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2123)موفق به ادامه لیست شدن در این پایگاه شده اند.