به روز رسانی مجلات انتشارات کوثر در Scopus

پایگاه نمایه سازی اسکوپوس (از محصولات Elsevier) به عنوان یکی از نمایه سازهای موفق در عرصه نشریات علوم مطرح بوده و در حال حاضر حدود ۱۰۴ نشریه از کشور ما در این پایگاه نمایه می باشند. از جمله مشخصات مهم و ارزشمند این پایگاه ارائه اطلاعات علم سنجی و شاخص H-index می باشد. موارد ارجاعات (Citation) به هر مقاله از نظر ارزش در جایگاه دوم (پس از ISI) قراردارد.


پس از تغییرات اخیر در نحوه نمایه سازی مجلات ،تمامی مجلات انتشارات کوثر در این پایگاه به روز بوده و امکان آنلاین بودن لحظه ای مجلات (از طریق XML) برای آنها فراهم گردیده است.

اخیرا و به دنبال تغییرات و اعمال نظرهای سخت گیرانه علمی، متاسفانه برخی مجلات ایرانی در ارزشیابی علمی Scopus حائز نمره قبولی نشده اند. سابق بر این امکان نمایه شدن مجلات در این پایگاه به راحتی میسر بوده است. لیست و لینک مجلاتی از انتشارات کوثر که در Scopus (تا پایان تابستان ۹۶) به روز می باشند عبارتند از:

Journal name Link of Scopus
Nephro-Urology Monthly https://www.scopus.com/sourceid/19700201343?origin=resultslist
Iranian Journal of Pediatrics https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=11600154152&origin=resultslist
International Journal of Cancer Management https://www.scopus.com/sourceid/19700175058?origin=resultslist
Iranian Journal of Psychiatry and behavioral Sciences https://www.scopus.com/sourceid/19700176038?origin=sbrowse
Iranian Journal of Radiology https://www.scopus.com/sourceid/19700174946?origin=sbrowse
Anesthesiology and Pain Medicine https://www.scopus.com/sourceid/21100313904?origin=sbrowse
Shiraz E Medical Journal https://www.scopus.com/sourceid/19700174680?origin=sbrowse
Asian Journal of Sports Medicine https://www.scopus.com/sourceid/19900192605?origin=resultslist
Jundishapur Journal of Microbiology https://www.scopus.com/sourceid/19700175150?origin=resultslist
Hepatitis Monthly https://www.scopus.com/sourceid/11700154615?origin=sbrowse
Archives of Clinical Infectious Diseases https://www.scopus.com/sourceid/21100304895?origin=resultslist
Archives of Pediatric Infectious Diseases https://www.scopus.com/sourceid/21100417267?origin=resultslist
Journal of Comprehensive Pediatrics https://www.scopus.com/sourceid/21100448010?origin=resultslist
Trauma Monthly https://www.scopus.com/sourceid/21100197524?origin=resultslist
International Journal of Endocrinology & Metabolism https://www.scopus.com/sourceid/19900193210?origin=resultslist
Iranian Red Crescent Medical Journal https://www.scopus.com/sourceid/17700155031?origin=resultslist
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products https://www.scopus.com/sourceid/21100199816?origin=resultslist
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction https://www.scopus.com/sourceid/21100788963?origin=resultslist