سردبیران مراقب موسسات و بنگاههای مقاله نویسی برای انتشار یک Special Issue از مقالات ارایه شده در کنگره باشند

اخیرا و با هدف سودجویی از مجلات نمایه شده در ISI ، ایمیل هایی به منظور دعوت به همکاری برای سردبیران ارسال گردیده است. این ایمیل با هدف ترغیب و تشویق مجله به انتشار یک ویژه نامه با مقالات دعوت شده و با هدف ارتقا IF مطرح میشود. این ایمیل ها از سوی یکی از موسسات ظاهرا بین المللی به سردبیر پیشنهاد داوری مقالات را ارایه میدهد. همه موارد فوق در نهایت به سردبیرانی پیشنهاد میشود که با زحمات فراوان چند ساله موفق به نمایه سازی مجله خود در نمایه های معتبر شده اند.


اما ایراد کار کجاست؟

  • موسسات و بنگاههای غیرقانونی مقاله نویسی با فریب نویسندگان اقدام به اخذ وجوه کلانی از نویسندگان نموده و نویسندگان نیز – دانسته یا ندانسته- این مبالغ را میپردازند.
  • این موسسات در قدم بعد با ارایه اطلاعات غلط شروع به جلب نظر سردبیران می نمایند.
  • در نهایت این افراد سودجو، موفق به انتشار مقالات خود میشوند و از این راه سود کلانی به جیب میزنند.
  • موسسات ناظر و نمایه سازها نیز در نهایت با کشف موضوع اقدام به On Hold کردن یا متوقف نمودن نمایه سازی این مجلات می نمایند.

 

راههای پیشگیری:

  • دانشگاهها و معاونت های پژوهشی ذیربط می بایست از معرفی هر نوع بنگاههای غیرقانونی مقاله نویسی و یا تیم های مقاله نویسی به پژوهشگران و اعضا هیات علمی خود اکیدا خودداری نمایند.
  • اعضای هیات علمی دانشگاهها به هیچ عنوان نگارش مقاله خود را به اشخاص دیگر واگذار ننمایند.
  • همچنین سردبیران محترم از پذیرش هر نوع مقاله دعوت شده یا سفارش شده از سوی سایرین (بدون peer review توسط تیم معتمد داوری مجله) جدا خودداری نمایند.
  • آگاهی به نویسندگان از سوی مجلات: زیرا تنها مسوول اصلی این اعمال خلاف قانون، نویسنده مسوول یا Corresponding Author  مقاله است که می بایست پاسخگوی همه موارد باشد.

 

روش تعامل:

  • معرفی گروهها و افراد واسطه به کمیته اخلاق دانشگاه
  • Withdraw کردن کلیه مقالات در جال داوری و یا Retract کردن مقالات منتشره از سوی هیات تحریریه مجلات (پس از طی نمودن مراحل فلوچارت COPE)