روش جستجوی مناسب در منابع اطلاعاتی پزشکی چیست؟

جستجو در منابع بیشمار اطلاعاتی نیاز به شناخت پایگاههای مرتبط و استفاده صحیح از روش های جستجو دارد. پایگاههای مهم منابع پزشکی عبارتند از:


روش صحیح جستجو نیز بر مبنای Boolean logic می باشد که سه دستور مهم و اصلی آن عبارتند از:

  • AND
  • OR
  • NOT

 

بهترین روش جستجو در پایگاهها، استفاده از جستجوی اختصاصی یا پیشرفته است. مجموعه اسلایدهای پیوست می تواند راهگشای مناسبی برای علاقه مندان محسوب گردد.